Information for schools in national language

Kasir 7EU VET (WHAT IS 7EU-VET)

7EU-VET projekts– Detalizēta metodoloģiskā pieeja PIA izpratnei- pētījumspar profesionālo izglītību un apmācību, kas pamatojas uz teorētiskiem atzinumiem un eksistējošo dokumentu sekundāro analīzi, kā arī uz valsts un ES datiem, lai veikt kvantitatīvus un kvalitatīvus pētījumus un iegūt empīriskus rezultātus.

Projektsir veidots uz viena no galvenajiem Lisabonas stratēģijas mērķiem - veicināt profesionālās izglītības un apmācības kvalitāti.

Eiropasvalstis saskaras ar intensīvu globālo konkurenci lielā mazkvalificētu darba ņēmēju kopā un vispārēju iedzīvotāju novecošanos. Strukturētas darbības izglītības un apmācības jomā var palīdzēt sagatavot cilvēkus darbībai mūsdienu sabiedrībā, kas ir būtiski svarīgi Eiropas nākotnei konkurētspēju un jauninājumu aspektos.

Projekts pamatojas uz attīstīto un vienoto Eiropasstratēģisko pieeju, līdzekļiem un rīkiem lai atbalstītu pētīšanas pasākumus, kas ir uzņēmušās septiņas Eiropas valstis.

 

Pētījuma mērķi (Research objectives)

šajā kontekstā, projekts pievērš uzmanību sekojošiem zinātniskā pētījuma mērķiem:

 • Vai izglītība un apmācība ir pietiekami elastīgas, lai adekvāti reaģēt uz dažādām pārmaiņām un vajadzībām?
 • Cik efektīvas un veiksmīgas ir sistēmas (pēc konsultēšanas un informēšanas) un vai mēs varam izveidot veiksmīgu modeli, kas varētu būt īstenots visās valstīs?
 • Kādi ir jauniešu uzskati par PIA sistēmām un kāds ir viņu viedoklis par viņu nākotnes iespējām karjeras veidošanā un mobilitātē?
 • Kādā veidā IST risinājumi tiks ievesti profesionālās izglītības programmās un kādus IST rīkus varētu izmantot šajās programmās, lai padarītu apmācību pievilcīgāku un lai labāk sagatavot studentus darbam?

Iepriekš minēti uzdevumi tiks atspoguļoti sekojošu projektu rezultātos:

 • Gala pārskats komisijai;
 • Zinātnisko darbu dokumentu virkne;
 • Atbalsta tīmekļa lapa;
 • Labas prakses publikācija no tīkla;
 • Semināri.

Lai atbildēt uz šiem jautājumiem, mēs ierosinājām projektu, kura ietvaros tiks izanalizēti sekojoši faktori, kuri ietekmē uz izpratni un karjeras veidošanu profesionālās sistēmas robežās:

 • Motivācija iestāties augstskolā un profesionālajā vidusskolā.
 • Sistēma informēšanai un konsultēšanai par visiem izglītības līmeņiem.
 • Izpratne par profesionālās izglītības ieguvēja statusa prestižu.
 • Izpratne par sociālu (ne)vienlīdzību attiecībā uz citiem augstākās profesionālās izglītības profiliem.
 • Saprašana par Boloņa īpašībām un skolnieku izpratnes, uzvedības un nolūku, kuri saistīti ar reālas/vēlamas stratēģijas iespējām, salīdzināšana.
 • Pārpratumu. kuri saistīti ar profesionālās izglītības lomu un izpratni, identificēšana.
 • Izpratne, nolūks un skolnieku attieksme pret tālākizglītību un profesionālo karjeru citās ES valstīs.
 • Profesionālās sistēmas pievilcības un priekšrocību, kā arī trūkumu uztvere.
 • IKT izmantošana PIA (ā).
 • Pilnveidošanas un barjeru novēršanas veidi.

 

Zinātniski pētnieciskas darbības (Scientific and research activities)

Projekta darba programma ietver sevī sekojošas zinātniski pētnieciskas darbības:

 • Esošas dokumentācijas pārskats;
 • Sekundārpētījums par nacionālajiem kontekstiem un tendencēm;
 • Kvalitatīvi pētījumi un intervijas ar ekspertiem;
 • Fokusa grupas ar skolēniem;
 • Aptaujas, kuras veiktas katrā valstī starp vidusskolniekiem;
 • Aptaujas un kvalitatīvas intervijas, kuras veiktas profesionālajās vidusskolās, augstskolās un izglītības iestādēs.

 

Darba pakas (WORK PACKAGES)

WP1 – Pārvaldība

WP2 – Kvalitātes nodrošināšana

WP3 – Izplatīšana

WP4 – Esošas dokumentācijas pārskats

WP5 – Sekundārpētījums par nacionālajiem kontekstiem un tendencēm

WP6 – Fokusa grupas ar vidusskolēniem

WP7 – Vidusskolēnu aptauja

WP8 – Kvalitatīvas intervijas ar ekspertiem

WP9 – Rezultātu izmantošana

WP10 – Rezultātu kopsavilkums

 

Rezultāti (DELIVERABLES)

Sākums: 2010. gada 1. janvārī, Beigas: 2012. gada 31. decembrī

MNGT (Pārvaldība)

DISS (Izplatīšana)

EXP (Izmantošana)

QPL (kvalitātes plāns) – kvalitātes plāns, tajā skaitā pasākumi, kuri tiek pieņemti lai dokumentāli novērtēt projekta darbību un rezultātus utt.

DEV (Attīstība) – izstrādes un testēšanas utt. darba plāna saturs

 

Dokumenti

 

Print

Information for schools in national language (6)